more specific... where on April 30th? cụ thể hơn, ta vào nơi nào vào 30/04?